Aansprakelijkheid bij medische incidenten

Voor (para)medici, maatschappen, MSB's, bestuurders, klachtenfunctionarissen en juristen.

Kom naar dit congres en leer alles over
  • Uw aansprakelijkheid
  • Ketenaansprakelijkheid
  • De patiënt als bepaler van uw functioneren
  • De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • De  Gedragscode Openheid Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op als gevolg van een vermijdbare medisch incident. Circa 1950 mensen overlijden erdoor. Een patiëntveiligheidsincident (PVI) is "een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden". Wanneer een patiëntveiligheidsincident optreedt, kunnen er drie soorten slachtoffers zijn: het ‘first victim’ is de patiënt en de betrokken familie, het ‘second victim’ is de betrokken zorgverlener en het ‘third victim’ is de betrokken organisatie en het management.
 

Klachten en geschillen: de wet Wkkgz

In januari jl. is de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Veel zorgverleners zijn echter nog niet op de hoogte van de eisen die deze nieuwe wet stelt.  Vanaf januari 2016 zijn er al dwingende regels ingevoerd. En wist u dat u per januari 2017 Wkkgz-proof moet zijn?


En dan de GOMA
In de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) staan de te ondernemen acties opgesomd na het ontstaan van medisch letsel.

Waardoor ontstaan medische incidenten?
Onderzoek op bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp wijst uit dat 60% van de medische incidenten aldaar te maken heeft met menselijk falen. Circa 25% is organisatorisch van aard en circa 11% heeft te maken met falende techniek. Recent werd er ook gewezen op de 24-uursdienst voor specialisten die funest zou kunnen zijn voor de kwaliteit van handelen. Maar ook de privé-situatie van de behandelaar is van invloed op de kwaliteit.

Aansprakelijkheid 
Iedere arts, fysiotherapeut of andere zorgverlener is aansprakelijk voor het adequaat informeren en behandelen van zijn of haar patiënten. De niet te stuiten ontwikkeling naar mondiger zorgconsumenten, die zelf de regie over hun gezondheid wensen te dragen, zorgt waar het de medische aansprakelijkheid betreft voor nieuwe en hogere eisen aan de beroepsbeoefenaren. 
Maar wie is aansprakelijk voor incidenten begaan binnen samenwerkingsverbanden als (regio-) maatschappen, medisch specialistische bedrijven, gezondheidscentra en ketenzorgverbanden.
 

 

Gratis bij deelname:

Individuele en ketenaansprakelijkheid 
Wettelijk is de aansprakelijkheid voor (incidenten bij de behandeling van patiënten) gelegd bij de individuele beroepsbeoefenaren en sinds begin deze eeuw (in het geval van ziekenhuizen) ook bij de instellingen.
Tuchtrechtelijke uitspraken wijzen echter op een groeiende tendens om ook vakgroepen, maatschappen en samenwerkingsverbanden als medisch specialistische bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk te houden voor de kwaliteit en veiligheid van en informatie over de behandeling. De tijd lijkt rijp, ook in de zorgsector, voor de invoering van een wet die ketenaansprakelijkheid regelt. Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkeling voor de medische aansprakelijkheid? 

Vanaf 2019 is het voor herregistratie verplicht om binnen elke maatschap of vakgroep vast te stellen in welke mate ieder lid afzonderlijk en de groep als geheel voldoet aan de CANMEDS competentie criteria. Op welke punten is ontwikkeling vereist en hoe wordt dat concreet aangepakt en ondersteund? IFMS / GFMS en Canmeds Assessment zijn hiervoor passende instrumenten. 
Dit alles is echter water naar de zee dragen wanneer niet eerst wordt gewerkt aan de fundamentele verandering van de relatie behandelaar - patiënt. Een heldere en effectieve communicatie en bejegening tussen zorgverlener en zorgvrager is cruciaal in het gehele diagnostiek- en behandelproces. Welke onderzoeken vinden plaats en met welk doel? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er en wat is het advies? Wat zijn de eventuele risico’s? Hoe nemen we gezamenlijk een besluit over de uit te voeren behandeling. Wat zijn de wederzijdse rechten en plichten?

 

Twitter mee over dit onderwerp en
het Congres Aansprakelijkheid en Medische incidenten
met #GZNDHDSZRG  | @GZNDHDSZRG